plens-2018

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2018 (1-febrer-2018)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre resolució al·legacions i aprovació definitiva pressupost Corporació 2018 (5715/17).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre desequilibri econòmic financer concessió aigua (328/2018). […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2018 (1-febrer-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2018 (1-març-2018)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre normes contractació (1553/2018).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient moció Grup Municipal Popular sobre Ràdio Altea (1214/2018).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2018 (1-març-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003/2018 (29-març-2018)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre normes contractació (1553/2018).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient moció Grup Municipal Popular sobre Ràdio Altea (1214/2018).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003/2018 (29-març-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2018 (3-maig-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació ordenança taxa servicis llicències medi ambientals (2020/2016).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdit (158/2018)4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2018 (3-maig-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2018 (7-juny-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió  anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim  interior sobre aprovació declaració extinció ocupació local domini públic (2315/2017).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa   d’infraestructures   i   medi ambient sobre ratificació acord JGL sobre sol·licitud prorroga concessió bens domini públic marítim terrestre (2858/2018).4.-  

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2018 (7-juny-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2018 (5-juliol-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdits (158/2018).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre adhesió declaració d’oci educatiu “Ens reunim amb altres valors” (3345/2018).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2018 (5-juliol-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2018 (2-d’agost-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre dies festes locals any 2018 (3723/18).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre anulació parcial de la modificació pressupostària 9/2018 (158/18)..4- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2018 (2-d’agost-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2018 (8-d’agost-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre resolució d’al·legacions i exposició pública del Pla General Estructural (215/2013)2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre ratificació acord JGL sobre sol·licitud pròrroga del document de referència/abast emès amb objecte de la revisió del PGOU d’Altea (215/2013)

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2018 (8-d’agost-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2018 (6-setembre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, sanitat, igualtat i participació ciutadana sobre creació Consell Dones (2308/2018).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, sanitat, igualtat i participació ciutadana sobre moció Grup Municipal Popular transport sanitari urgent (4175/2018).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2018 (6-setembre-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2018 (4-d’octubre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventarie béns i drets 2013.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre denominació calle.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2018 (4-d’octubre-2018) Read More »

Scroll to Top