Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2018 (5-juliol-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdits (158/2018).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre adhesió declaració d’oci educatiu “Ens reunim amb altres valors” (3345/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació declaració crèdits no disposables (1995/2018).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre sol·licitud cessió ús o titularitat immoble (245/2016).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de cultura sobre aprovació definitiva ordenança venda no sedentària (2247/2018)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 834 al 1087/2018).

Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Pregunta de Jorge Payá Puerta relacionada amb la neteja viària. (3150/2018)

Scroll to Top