Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2021 (21-gener-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborranys actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compte general Corporació 2019.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre moció Grup Municipal Ciutadans dotació recursos humans i materials a servis Atenció Primària i facilitar immobles per a vacunació COVID 19.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general acceptació condicions Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana cessió tram travessia urbana.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança fiscal ocupació via pública.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 2729 al 3035 /2020.

Precs i preguntes.

Scroll to Top