Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2021 (6-maig-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana Moció Dia Internacional de la Dona.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior modificació de crèdits extraordinaris.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç conveni aula didàctica Carmelina Sánchez Cutillas.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular baixada preu de la llum.
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular Pla Resistir.
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme i Pla General sobre conveni col·laboració amb Generalitat.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària de la 1 a la 191/2021 i Resolució 351/2021 substitució Alcaldia.
Donar compte pla pagament proveïdors i morositat 4 T/2020.
Donar compte seguiment pla ajustament 4 T/2020.

Precs i preguntes.

Scroll to Top