Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2018 (4-d’octubre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventarie béns i drets 2013.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre denominació calle.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdits.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre correcció errors d’impressió en II versió preliminar PGE..

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1631 al 1836/2018)
Adonar decret 1977/2018 sobre substitució Alcaldia.

Precs i preguntes.

Scroll to Top