Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2021 (1-abril-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compatibilitat segona activitat sector públic.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inventari bens i drets municipals 2017.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre Conveni Singular 2021.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre indemnització danys i perjudicis per extinció autorització subministrament aigua potable urbanitzacions La Mallà i Mascarat.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària de la 192 a la 475/2021 i Resolució 672/2021 sobre pla pressupostaria mitjà termini 2022/2024.

Precs i preguntes.

Scroll to Top