Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2018 (3-maig-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació ordenança taxa servicis llicències medi ambientals (2020/2016).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdit (158/2018)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre recuperació pesca tradicional eriçó de mar (2209/2018).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre ordenança municipal venda no sedentària (2247/2018)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre modificació pla general ampliació cementeri (3868/2016).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte seguiment pla econòmic financer 2017 (2369/2016)
Donar compte informe pla d’ajust 1 T/2018 (3346/2013)
Donar compte informes trimestrals PMP i Morositat (2121/2018).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 358 al 600/2018).

Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Pregunta de Raimundo Pérez Castro relacionada amb la Costera dels Naços.

Scroll to Top