Avís Legal

AVÍS LEGAL – CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL D’INTERNET

Avís Legal i Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament d’Altea (en avant, “l’Ajuntament”) ubicada en l’URL www.altea.es (en avant, el “Portal Web”).

Aquest Portal Web compleix amb el que s’estableix en l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Article 39.   Portal d’Internet.

S’entén per portal d’Internet el punt d’accés electrònic, la titularitat del qual corresponga a una Administració Pública, organisme públic o entitat de Dret Públic que permet l’accés a través d’Internet a la informació publicada i, en el seu cas, a la seu electrònica corresponent.

S’entendrà per Usuari a tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats desenvolupades en el Portal Web.

L’accés, navegació i utilització d’aquest Portal Web implica per part de l’Usuari l’acceptació expressa, inequívoca i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions Generals d’ús del Portal Web.

DADES DE L’ENTITAT TITULAR DEL PORTAL WEB

La titularitat del Portal Web www.altea.es pertany a:

Raó Social: Ajuntament d’Altea

NIF: P0301800I

Domicili: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea

Telèfon: 965 841 300

Correu corporatiu: altea.directa@cv.gva.es

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions regulen l’accés als continguts i serveis oferits per l’Ajuntament a través del Portal Web, així com la utilització d’aquests per part dels usuaris.

L’Ajuntament es reserva el dret a modificar la configuració, presentació i contingut del Portal Web, i també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

ACCÉS

L’accés als continguts i a la utilització dels serveis proporcionats per www.altea.es és de caràcter gratuït, estant subjecte a les Condicions Generals d’ús dels continguts del Portal Web detallats en aquest Avís Legal.

L’accés i la navegació a través del Portal Web no requereix registre, tot i que determinats serveis presents o futurs inclosos en el mateix poden requerir-ho. En cas d’accedir a la Seu Electrònica per a realitzar alguna transacció a través de la mateixa, la seua identificació i (en el seu cas) firma electrònica seran requerits.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Portal Web    es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Portal Web o la utilització dels serveis oferts a través del Portal Web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part de l’Ajuntament.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius,  siguen titularitat de l’Ajuntament o de terceres Empreses o Organismes, duen implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Ajuntament o dels seus legítims propietaris. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis inclosos en el Portal Web.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal Web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals.

L’usuari s’obliga a si mateix a abstenir-se d’utilitzar el Portal Web amb fins o efectes il·lícits, il·legals o contraris al que estableix en aquestes Condicions Generals.

A l’utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seua conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través dels serveis proporcionats per www.altea.es, qualsevol classe de material, que de qualsevol forma contravinga la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap mena de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.altea.es qualsevol classe de continguts que, entre altres:

 • Incomplisquen la normativa sobre protecció de dades personals i garantia de drets digital.
 • Incorreran en activitats il·lícites o il·legals que, de qualsevol forma, atempten contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induïsquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o discriminatòries.
 • Incorporen missatges delictius, violents o degradants.
 • Siguen contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones.
 • Infringen la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Provoquen per les seues característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Portal Web.

UTILITZACIÓ DE BLOG

L’Usuari podrà publicar comentaris en el Blog del Portal Web (si estiguera disponible) indicant a l’efecte el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic i, en aquest sentit, queda informat que els seus comentaris, juntament amb les dades identificatives que aporten, podran ser publicats en el Blog.

L’Usuari es compromet a no publicar cap comentari que poguera contravenir als aspectes senyalats en l’apartat “UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB” del present Avís Legal i serà exclusivament responsable dels comentaris que publique, així com de les seues interaccions amb la resta dels usuaris, eximint a l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat al respecte.

L’Ajuntament es reserva la facultat de denegar la publicació, o retirar, qualsevol comentari o contingut que poguera vulnerar el que s’estableix en el present Avís Legal.

COMUNICACIONS

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Ajuntament per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

A causa de les característiques d’un Portal Web i les dependències tecnològiques (internes i externes) que ho condicionen, l’Ajuntament no pot garantir ni fer-se responsable de:

 • (1). La continuïtat dels continguts del Portal Web.
 • (2). L’absència d’errors en dits continguts o productes.
 • (3). La invulnerabilitat del Portal Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en aquests.
 • (4). L’absència de virus i/o altres components malignes en el Portal Web o en el servidor que ho subministra.
 • (5). Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que l’Ajuntament estableix en el Portal Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal Web.

L’Ajuntament declara que adopta, manté i evoluciona les mesures apropiades, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a mantenir la disponibilitat del Portal Web, protegir la integritat dels seus continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components malignes als Usuaris, tot açò dins del marc de la legislació vigent en cada moment, principalment en: Esquema Nacional de Seguretat, Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i els seus desenvolupaments.

Si l’Usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a l’Ajuntament perquè aquest puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

El Portal Web pot contenir enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., els quals podrien ser gestionats per tercers. L’Ajuntament no té facultat ni medis per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web als quals es puguen establir enllaços des del seu Portal Web.

En conseqüència, l’Ajuntament no assumirà cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines Web a les quals es poguera establir un enllaç des del Portal Web, en concret i entre altres, sobre el seu funcionament, accés, dades, informant, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, als seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de terceres, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament als efectes que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Portal Web a altre lloc web alié no implicarà que existisca alguna mena de relació, col·laboració o dependència entre l’Ajuntament i el responsable del lloc web alié.

ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTÍ AL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT

Si qualsevol Usuari, Entitat o Lloc Web desitjara establir alguna mena d’enllaç amb destinació al Portal Web, haurà d’atindre’s a les següents estipulacions:

 • (1). L’enllaç sols es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Portal Web, llevat que l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.
 • (2). En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Ajuntament ha autoritzat tal enllaç, llevat que l’Ajuntament ho haja fet expressament i per escrit.
 • (3). L’Ajuntament no autoritza l’establiment d’un enllaç al Portal Web des d’aquelles pàgines Web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen l’ordre públic i/o a les normes socials generalment acceptades.

L’Ajuntament no té facultat ni mesures per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web que tinguen establerts enllaços amb destí al Portal Web. Per tant, l’Ajuntament no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destí al Portal Web.

XARXES SOCIALS

L’Ajuntament pot estar present, actualment o en el futur, en les xarxes socials on considere oportú establir presència. L’Ajuntament, com a administrador de les seues instàncies pròpies en dites xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrany de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que es publiquen en les xarxes socials de l’Ajuntament, sent plenament aplicable a les xarxes socials els preceptes especificats en el capítol UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB en aquest document.

POLÍTICA DE GALETES

La Política de Galetes de www.altea.es queda determinada pel que s’estableix en el document de POLÍTICA DE GALETES.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat de www.altea.es queda determinada pel que s’estableix en el document PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ, la qual s’atendrà en tot moment al que es requereix en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ

L’Ajuntament podrà modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en la qual apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís legal, per tant, no s’estableix en un període concret de temps. Sols el contingut present en un moment determinat, llevat la indicació expressa de la seua pèrdua de vigència, constitueix el contingut vigent d’aquest Avís legal.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars (si existiren), l’Ajuntament podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Portal Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap reparació.

GENERALITATS

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic (si existiren), prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fóra(en) considerat(s) nul·la(es) o inaplicable(s), en la seua totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, dita nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part de l’Ajuntament de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal, no constituirà una renúncia a aquest, llevat del reconeixement i acord per escrit per la seua part.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre l’Ajuntament i l’Usuari es regiran pel que està dispost en la normativa espanyola vigent.

L’Ajuntament i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Altea.

CRÈDITS

Este lloc web està creat i dirigit per la Regidoria de Noves Tecnologies.

Programació i disseny: Digiworks Spain SLU.

Gestió de continguts: les informacions que apareixen en este lloc web són elaborades, mantingudes i actualitzades per part de les diferents àrees municipals. La responsabilitat del contingut, exactitud, actualització i manteniment d’altres dominis associats és de les regidories i serveis municipals que els promouen.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Aquesta Web utilitza els següents components de programari:

Servidor web Apache.

Sistema de gestió de continguts WordPress.

Bases de dades Oracle i MySQL.

Scroll to Top