Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2018 (7-juny-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió  anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim  interior sobre aprovació declaració extinció ocupació local domini públic (2315/2017).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa   d’infraestructures   i   medi ambient sobre ratificació acord JGL sobre sol·licitud prorroga concessió bens domini públic marítim terrestre (2858/2018).
4.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió d’hisenda,   especial   de comptes  i  regim  interior sobre  aprovació   adhesió   conveni Generalitat   i FVMP   per  a impulsar   mobilitat   de treballadores públiques per raó de violencia de genere (1406/2018).
5.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió d’hisenda,   especial   de comptes  i  regim  interior sobre modificació periodicitat sessions plenaries (3177/2015).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar   compte   informe   anual   morositat,   exercici 2017 (1977/2017).
Donar  compte resolucions  Alcaldia   des  d’última sessió plenaria ordinaria  (del 601 al 833/2018).

Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Pregunta de Raimundo Pérez  Castro  relacionada amb  la Costera dels Naços.

Scroll to Top