Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2021 (20-maig-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació Reglament Orgànic Municipal.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient cessió ús bé municipal.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient resolució contracte piscina municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària de la 789 a la 1046/2021.
Donar compte Pla Ajustament 1 T/2021

Precs i preguntes.

Scroll to Top