plens-2015

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2015 (6-febrer-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (29.12.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació conveni amb la Direcció general de trànsit (256/2015).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Infraestruturas, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre denominació Jardins Vila Gadea com a Jardins Eberhard […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2015 (6-febrer-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2015 (5-març-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (06.02.2015).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Benestar Social Dia Dóna Treballadora(1188/2015).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre Estudi de Detall,Parcel·lació i Integració Paisatgística-Urlisa III (3038/2013).4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre participació pública iconsultes de la versió preliminar del Pla General,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2015 (5-març-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2015 (2-abril-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i RègimInterior sobre modificació ordenança municipal incremente valor dels terrenys.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient,Comerç i Turisme sobre aprovació modificació estatuts Consorci d’Aigües de la Marina Baixa .4.- Aprovació, si escau, dictamen

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2015 (2-abril-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2015 (27-abril-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Sortege Presidents i Vocals (titulars, suplents i reserves) eleccions municipals i autonòmiques 2015. DESPATXOS EXTRAORDINARIS:3.- Sobre ratificació acorde JGL sol·licitud subvenció Diputació Provincial d’Alacant.4.- Aprovació, si escau, Pla Prevenció Incendis Forestals.5.- Aprovació, si escau, modificació del pla de reequilibri financer i sanejament economicofinancer 2012/2021.6.- Aprovació, si

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2015 (27-abril-2015) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament 0005-2015 (18-maig-2015)

1.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Infraestructures, Medi ambient Comercie i Turisme sobre expropiació béns i instal·lacions necessàries per a la prestació del servei de sanejament i aigua potable Pla Parcial El Aramo (2181/2015).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa urbanisme sobre ampliació del termini de 45 dies per a la submissió a participació

Plenari Extraordinari Ajuntament 0005-2015 (18-maig-2015) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0008-2015 (23-juny-2015)

ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació, si procedeix, acta sessió constitutiva (13.06.2015).2.- Aprovació, si procedeix, periodicitat de les sessions plenàries (3177/2015).3.- Aprovació, si procedeix, creació Comissions Informatives (3183/2015).4.- Aprovació, si procedeix, nomenament representants municipals en òrgans col·legiats (3177/2015).5.- Aprovació, si procedeix, determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual (3186/2015).6.- Aprovació, si procedeix, determinació del

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0008-2015 (23-juny-2015) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0009-2015 (20-juliol-2015)

ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació, si procedeix, ampliació termini participació pública i consultes versió preliminar pla general d’ordenació urbana (215/2013).2.- Aprovació, si procedeix, nomenament jutge de pau titular (1960/2015).3.- Aprovació, si procedeix, ratificació acord JGL sobre adhesió central compres Diputació Provincial (2294/2014).

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0009-2015 (20-juliol-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament 0010/2015 (30- juliol-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (23.06.2015 i 20.07.2015).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aval renovació operació de crèdit a curt termini PDM SA. (3273/2013)3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària (407/2015).4.- Aprovació,

Plenari Ordinari Ajuntament 0010/2015 (30- juliol-2015) Read More »

Scroll to Top