Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2018 (2-d’agost-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre dies festes locals any 2018 (3723/18).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre anulació parcial de la modificació pressupostària 9/2018 (158/18)..
4- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de les bases d’execució del Pressupost del 2018 (3947/18).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació inicial del Reglament per a la Creació del Consell Municipal de Participació Ciutadana (3388/18).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació definitiva ordenança Serveis llicències medi ambientals (2020/16).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa urbanisme i Pla General moció Grup Municipal Cipal relativa a la agilització de la tramitació concessió permisos instal·lació ascensors edificis faltats d’ells (3826/18)
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre sol·licitud Conselleria delegació competències per a actuacions centres docents Altea dins del Pla Edificant (6153/17).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informe Període Mitjà de pagament i morositat 2º Trimestre 2018(2121/18).
Donar comte informe Seguiment Pla d’Ajust 2º Trimestre 2018 (3346/13)
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1088 al 1373/2018).

Precs i preguntes

Scroll to Top