Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2018 (1-febrer-2018)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre resolució al·legacions i aprovació definitiva pressupost Corporació 2018 (5715/17).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre desequilibri econòmic financer concessió aigua (328/2018).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2210 al 2433/2017).
Donar compte Decret substitució Alcaldia (91/2018)

Precs i preguntes

PRECS I PREGUNTES FORMULATS PER LA CIUTADANIA:
Pregunta formulada per Raimundo Pérez Castro en relació als premis Altea ¿quines raons s’esgrimeixen per a que sols s’admetrà utilitzar el valencià com a mitjà lingüístic? (427/2018)

Scroll to Top