Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003/2018 (29-març-2018)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre normes contractació (1553/2018).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient moció Grup Municipal Popular sobre Ràdio Altea (1214/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre reglament consell municipal xiquets i xiquetes (419/2018)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió urbanisme sol·licitud liberalització AP7 (1568/2018)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte pla pressupostari 2019/2021 (1106/2018)
Donar compte liquidació pressupost 2017 (763/2018)
Donar compte decret 540/2018 substitució Alcaldia.
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 171 al 357/2018).

Precs i preguntes

Scroll to Top