Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2018 (6-setembre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, sanitat, igualtat i participació ciutadana sobre creació Consell Dones (2308/2018).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, sanitat, igualtat i participació ciutadana sobre moció Grup Municipal Popular transport sanitari urgent (4175/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa cultura continu’itat servici Palau Altea (333/2013).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre moció Grup Municipal Cipalsubministrament aigua potable (4619/2018).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenaria ordinaria  (del 1374 al 1630/2018).

Precs i preguntes

Scroll to Top