Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0008-2015 (23-juny-2015)

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si procedeix, acta sessió constitutiva (13.06.2015).
2.- Aprovació, si procedeix, periodicitat de les sessions plenàries (3177/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, creació Comissions Informatives (3183/2015).
4.- Aprovació, si procedeix, nomenament representants municipals en òrgans col·legiats (3177/2015).
5.- Aprovació, si procedeix, determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual (3186/2015).
6.- Aprovació, si procedeix, determinació del règim de dedicacions, retribucions i dietes per assistència a òrgans col·legiats, dels membres de la Corporació (3178/2015).
7.- Aprovació, si procedeix, proposta assignació dotació econòmica als Grups Polítics Municipals (3182/2015).
8.- Donar compte de la composició dels Grups Polítics Municipal i els seus Portaveus (3133/2015).
9.- Donar compte Decret Alcaldia sobre nomenament Tinents d’Alcalde (3176/2015).
10.- Donar compte Decret Alcaldia sobre nomenament membres Junta Govern Local i les seues delegacions (3176/2015).
11.- Donar compte Decret Alcaldia sobre delegacions a Regidors (3176/2015).

Scroll to Top