Plenari Ordinari Ajuntament 0010/2015 (30- juliol-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (23.06.2015 i 20.07.2015).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aval renovació operació de crèdit a curt termini PDM SA. (3273/2013)
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària (407/2015).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre declaració d’incompatibilitat Regidora (3469/2015).
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre inicie procediment resolució adjudicació programa d’actuació integrada sector 6 SUNP Marymontaña II (1120/2015).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe morositat 2 T/2015 (2013/2015)
Adonar informe control financer PDM SA 2014 (2895/2015).
Adonar decrets des d’última sessió plenària ordinària (del 575 al 1181/015)

Precs i preguntes.

Scroll to Top