Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2015 (27-abril-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Sortege Presidents i Vocals (titulars, suplents i reserves) eleccions municipals i autonòmiques 2015.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS:
3.- Sobre ratificació acorde JGL sol·licitud subvenció Diputació Provincial d’Alacant.
4.- Aprovació, si escau, Pla Prevenció Incendis Forestals.
5.- Aprovació, si escau, modificació del pla de reequilibri financer i sanejament economicofinancer 2012/2021.
6.- Aprovació, si escau, resolució recursos reposició modificació parcial RPT.
7.- Resolució requeriment anul·lació acords plenaris per la Subdelegació del Govern.

URGÈNCIA: Moció jornada escolar contínua.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informes morositat primer trimestre 2015.
Adonar resolució Alcaldia i Regidories Delegades des de l’última sessió plenària ordinària del 375 al 574/2015.

Precs i preguntes.

Scroll to Top