Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2015 (6-febrer-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (29.12.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació conveni amb la Direcció general de trànsit (256/2015).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Infraestruturas, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre denominació Jardins Vila Gadea com a Jardins Eberhard Schlotter (375/2015).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inicial ordenança transparència i bon govern (259/2015).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre concessió domini pública obres canalització gas natural (2109/2014).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Compromís engegada del programa bústia de la ciutadania de la Generalitat Valenciana (301/2015).
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre límit de despesa no financera pressupostari (588/2015).
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre pressupost general Corporació 2015 i plantilla de personal (225/2015)
9.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació parcial R.P.T. (valoració CE i CD). (226/2015).
10.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre valoració i regulació Complemente de Productivitat (228/2015).
11.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre funcionaritzaciò places personal laboral (227/2015).
12.- Urgència: Aprovació, si escau, modificació règim retribucions Regidora Carolina Punset Bannel.
13.- Urgència: Aprovació, si escau, moció Grup Municipal Socialista sobre impost municipal incremente valor dels terrenys.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe morositat 4 T/2014 (233/2015)
Adonar informes avaluació pla d’ajust (3346/2013).
Adonar adopció mesurada provisional concessió administrativa gestió indirecta servei il·luminat públic i semafóric (2666/2014).
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1993 al 2199/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top