Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2015 (5-març-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (06.02.2015).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Benestar Social Dia Dóna Treballadora
(1188/2015).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre Estudi de Detall,
Parcel·lació i Integració Paisatgística-Urlisa III (3038/2013).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre participació pública i
consultes de la versió preliminar del Pla General, que inclou l’estudi ambiental i territorial
estratègic i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial (215/2013).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim
Interior sobre aprovació desistiment refinançament operació de crèdit (4502/2014).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient,
Comerç i Turisme sobre aprovació modificació estatuts Consorci Provincial per al Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis (488/2014).
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient,
Comerç i Turisme sobre aprovació numeració urbanització (854/2015).
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient,
Comerç i Turisme sobre aprovació incorporació depuradores EDAR Altea (6097/2014).

URGÈNCIA: Aprovació dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim
Interior sobre aprovació definitiva pressupost general Corporació i plantilla 2015 (225/2015).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe execució trimestral pressupost 2014 (797/2015).
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (de l’1 al 163/2015).

Precs i preguntes.

Scroll to Top