Processos de selecció de personal

Atenció:
Aquesta web només té efecte organitzatiu i de recopilació dels processos relacionats.
Les dates vàlides a l’efecte de còmput de terminis, són les de les publicacions en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.
https://altea.sedelectronica.es/board/


PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE CINC (5) PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, TRES (3) PER TORN LLIURE MITJANÇANT OPOSICIÓ I DUES (2) PER TORN MOBILITAT MITJANÇANT CONCURS, A L’AJUNTAMENT D’ALTEA.

Estat

Publicació Bases


Convocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Coordinadora o Coordinador de l’àrea d’esports.

Estat

Publicació Llista Provisional Admesos exclosos


CONVOCATÒRIA PER A PROVISIÓ TEMPORAL I URGENT, EN COMISSIÓ DE SERVEIS VOLUNTÀRIA, DE LLOCS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Estat

Publicació en BOP


Procés selectiu del programa de caràcter temporal per a la selecció de personal d’acord amb la convocatòria del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament d’Altea per a la Cessió de Drets de Tanteig i Retracte.

Arquitecte tècnic

Estat

Acta 1 – Acta 2


Convocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Monitors/es.

Estat

Publicació Llista Provisional


Convocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Cuidadors/es de instalacions.

Estat

Edicto creación BTTConvocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Personal de Ludoteca.

Estat

Edicto creación BTT

Documents del procés

Convocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Treballadors Socials.

Estat

Acta 3 i proposta BTT


Convocatòria per a les proves selectives d’una plaça en propietat d’arquitecta o arquitecte tècnic, subgrup A2

Estat

Publicació DOGV Num. 9832 / 19.04.2024

Documents del procés

Convocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Auxiliars Administratius (subgrup C2).

Estat

Edicto Creación Bolsa


Convocatòria d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Tècnics o Tècniques per a l’execució de la programació extraordinària europea (subgrup A2).

Estat

Plubicació Edicte creació BTTConvocatòria d’una borsa de treball temporal per a contractació o nomenament de Tècnics o Tècniques de Medi Ambient (subgrup A2)

Estat

Edicto Creación BTT


Convocatòria d’una borsa de treball temporal per a contractació o nomenament de Tècnics o Tècniques de Sanitat (subgrup A1) amb competències en matèria de sanitat i benestar animal

Estat

Edicto BTT


Proceso general de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Altea

Estat

DOGV 9863

Documents del procés

Proceso selectivo para la creación de bolsa de trabajo temporal de Técnicos y Técnicas de joventud.

Estado

Publicación Acta 3 y Decreto Creación BTTProceso selectivo para la creación de bolsa de trabajo temporal de Profesores y profesoras del ámbito científico tecnológico (áreas de matemáticas, ciencias de la naturaleza y tecnología) para el centro de Formación de Adultos Algar – Altea-.

Estado

Publicación constitución BTTProceso selectivo para la creación de bolsa de trabajo temporal de Agentes de Policía Local Altea

Estado

Publicat Drecet creació BTT

Documentos del proceso

Proceso selectivo para la provisión en propiedad mediante concurso de méritos las plazas de profesor de música Conservatorio de Altea

Estado

Publicació BOP Nº 37, DE 21_2_2024

Documentos del proceso

Proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Intendente de la Policía Local, por el turno de promoción interna en modalidad interadministrativa con movilidad.

Estado

Publicación ACTA 6-7-8

Documentos del proceso

Proceso creación bolsa de trabajo temporal para el nombramiento interino o contratación laboral temporal de Educadores/as Sociales.

Estado

Publicaciónedicto constitución BTT


Proceso creación bolsa de trabajo temporal para el nombramiento interino o contratación laboral temporal de técnicos o técnicas de integración social para el área de servicios sociales.

Estado

Cración BTT


Proceso creación bolsa de trabajo temporal de agentes de empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de Altea

Estado

Publicación Edicto creación BTT


Proceso para provisión en propiedad de una (1) plaza de Inspector o Inspectora de la Policía Local.

Estado

Publicación BOP Alicante Nº230 de 30/11/2023

Documentos del proceso

Cobertura en propiedad de dos (2) plazas de Oficial de Policía Local Altea -Promoción Interna-

Estado

DOGV 9666 Nombramiento Funcionarios de Carrera

Documentos del proceso

Convocatoria proceso selectivo para el programa temporal de un lugar de Inspector/a de Vía Pública.

Estado

FINALIZADO – Publicación Edicto Decreto Constitución BTT


Convocatoria proceso de creación de una bolsa de trabajo temporal de uno/a Dinamizador/a de Juventud para el Ayuntamiento de Altea.

Estado

FINALIZADO – Publicación Decreto Constitución BTT


Convocatòria procés de creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral d’assessors/as jurídics/as per a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Altea.

Estado

FINALIZADO – Publicación creación de bolsa de trabajo temporal.


Convocatòria de les proves selectives per a la provisió en propietat de tres places d’auxiliar administratiu o administrativa i per a la creació d’una borsa de treball temporal.

Estado

FINALIZADO – Publicación creación de bolsa de trabajo temporal.

Documentos del proceso

Provisió d’una plaça en propietat de conserge i constitució d’una borsa de treball de subalterns

Estado

FINALIZADO – Publicación acta definitiva

Documentos del proceso

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió de llocs de treball de promotor/a d’igualtat Ajuntament d’Altea

Estado

FINALIZADO – Publicación creación bolsa de empleo temporal.


Creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral d’agents d’igualtat per a l’àrea d’igualtat de l’Ajuntament d’Altea

Estado

FINALIZADO – Publicación creación BTT.


Creación BTT para nombramiento interino o contratación laboral de locutor/a publicista para la emisora municipal Ràdio Altea

Estado

FINALIZADO – 31/03/2022 Publicado Edicto Creación BTT


Creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral de psicòlegs/as per a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament d’Altea.

Estado

FINALIZADO – 2021/12/28 Publicación Edicto 13.- Decreto Creación BTT- Psicólogos-as Ayto Altea


Convocatòria provisió temporal intendent de la Policia Local Altea i formació de borsa de treball, per millora d’ocupació.

Estado

Finalizado


Convocatoria proceso de creación puesto denominado Jefatura Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente por el sistema de libre designación.

Estado

FINALIZADO – Publicación nombramiento.


Convocatoria de proceso selectivo para la provisión de siete plazas de agente de policía local Altea.

Estado

FINALIZADO – Publicación propuesta nombramiento f. carrera y constitución Bolsa -Turno Libre

Documentos del proceso

Scroll to Top