Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2017 (21-desembre-2017)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’ Infraestructures i medi ambient expedient sobre necessitats instal.lacions hídriques (5933/17).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre llimit despesa financera, pressupost municipal i plantilla personal 2018.(5715/17).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre assumpció obligacions manteniment zona vianants i espais públics obres executades per Servei Provincial de Costes (6159/17).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora de la tassa que reporta la expedició de documents administratius (5946/17).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1968 a 2209/2017).

Precs i preguntes

Scroll to Top