Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2017 (30-novembre-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme, sobre moció felicitació estudiants premi extraordinari ESO (5985/2017)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre encomana de gestió a Empresa Pública Municipal (455/2016)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció commemoració actes Constitució Espanyola (5861/2017).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció baixada tipus impositiu IBI (5860/2017)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme sobre moció jornada continua escoleta municipal (5912/2017)
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme sobre moció alta inspecció educativa (5913/2017).
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre moció creació segon parc per a gossos (5917/2017)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1762 a 1967/2017).
Donar compte informe Intervenció cost efectiu servicis públics (5327/2015)

PRECS I PREGUNTES

Scroll to Top