Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2019 (5-setembre-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Presa de possessió de Regidor del Grup Municipal Popular
2.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i Règim Interior sobre nomenament Jutge de Paz titular.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre actualització preus encomana gestió Empresa Pública Municipal.
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre designació dies festius locals any 2020.
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre col·locació placa denominació Glorieta de l’Aragonés.
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre col·locació placa denominació Plaça de l’Aigua.
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Turisme, Comerç i Cultura sobre Moció Grup Municipal Popular implantació taxa turística a la Comunitat Valenciana.
9.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Compte General 2018.
10.- Aprovació, si escau, sotmetiment condiciones i prescripcions concessió administrativa ocupació béns de domini públic.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1658 al 1945/2019)

Precs i preguntes.

Scroll to Top