Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2019 (3-d’octubre-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre moció Grup Municipal Ciutadans exempció pague serveis urgències autopista.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre resolució recursos de reposició RPT.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular sistema de finançament autonòmic.
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre informe Pla Viabilitat Concessió Serveis Cafeteria Centre Social.
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre estudi viabilitat per a la concessió del servei d’explotació del Centre Integració Majors d’Altea.
7.- Aprovació, si escau, estudie viabilitat serveis cafeteria i gimnàs pavelló Garganes.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1946 al 2103/2019)

Precs i preguntes.

Scroll to Top