Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2019 (1-d’agost-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Donar compte renuncia Regidor Grup Municipal Popular
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Infraestructures i Medi Ambient sobre assumpció servei sanejament i proveïment aigua en Sierra d’Altea.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Cartes Serveis de l’Ajuntament
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre proposada nomenament representants municipals en Òrgans Col·legiats. (3876/2019).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre rectificació modificació pressupostària 12/2019
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació crèdit extraordinari núm. 39/2019
7.- Aprovació, si escau, dictàmens Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació proposada delegació competències Pla Edificant
8.- Aprovació, si escau, dictàmens Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments,Cultura, Turisme i Comerç acceptació proposada delegació competències Pla Edificant
9.- Aprovació, si escau, dictàmens Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació proposada delegació competències Pla Edificant
10.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme sobre informació pública revisió pla municipal mobilitat
11.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme sobre proposada Pla General Estructural i expedienti avaluació ambiental i territorial estratègica
12.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme sobre Projecte de remodelació i ampliació del Passeig Mediterrani en el tram comprès entre el Carreró Drassanes i la Travessera “Sant Pere”.
13.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Moció Grup Municipal Altea amb Trellat sol·licitant funcionari administratiu.
14.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Moció Grup Ciutadans sol·licitant funcionari administratiu.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes morositat 2019 1r i 2n trimestres (2484/2019)
Donar compte informes seguiment Pla Ajust 1r i 2n trimestre (3346/2013)
Donar compte informe resumeixen control financer 2018 (1037/2019)
Donar compte expedient continuïtat serveis Palau Altea (3333/2013)
Donar compte decrets Alcaldia des d’última sessió plenària.

Precs i preguntes

Scroll to Top