Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0018-2019 (26-desembre-2019)

ORDRE DEL DIA:

ACTVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborranys actes sessions anteriors.
2.- Dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre moció Grup Municipal Popular en defensa llibertats educatives consagrades en la Constitució (6850/2019)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, igualtat, sanitat i participació ciutadana sobre moció Grup Municipal Ciutadans defensa igualtat de tracte entre parelles i matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat (7079/2019).

DESPATXS EXTRAORDINARIS:
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció Grup Municipal Ciutadans declaració dia internacional contra la corrupció (7042/2019)
5.- Aprovació, si procedeix, desestimació al·legacions modificació ordenança fiscal impost bens immobles (6026/2019)
6.- Aprovació, si procedeix, desestimació al·legacions modificació ordenança recollida residus sòlids urbans (prèvia declaració d’urgència).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte de les resolucions dictades des de l’última sessió plenària ordinària nombres 2648 a 2961/2019.
Donar compte Resolució 3181/2019 sobre substitució Alcaldia.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Pregunta de Raimundo Pérez Castro sobre criteris Equip de Govern en relació a la política cultural i activitats amb motiu capitalitat cultural (7232/2019).

Scroll to Top