Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2020 (30-gener-2020)

ORDRE DEL DIA

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si escau dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç addenda conveni cessió use immoble.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre ampliació termini resolució expediente subministre aigua potable i sanejament zones Pla Parcial El *Aramo
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient proposada alienació bé patrimonial.
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre rectificació inventari municipal 2014.
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana adhesió xarxa valenciana pel benestar animal en companyia.
7.- Aprovació, si escau dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç adhesió Consell Municipal de Comerç i Turisme.
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre manteniment oficines registre Civil.
9.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme aprovació definitiva modificació estudie de detall.
10.- Aprovació, si escau, moció Grup Municipal Popular.
11.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre Exquisit Mediterrani.
12.- Aprovació, si escau, moció defensa llibertat ensenyament.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 2962 al 3296/2019.

Precs i preguntes.

Scroll to Top