Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0017-2021 (23-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior sobre resolució alꞏlegacions ordenança imposició taxa exàmens i en el seu cas aprovació definitiva
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inventari bens i drets Corporació 2018
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient actualització tarifes encomana gestió
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació Pla Antifrau

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària de la 2863 a la 3196/2021.
Donar compte pla ajustament 2 T/2021
Donar compte PMP i Morositat 2 T/2021
Donar compte cost efectiu serveis públics 2019

Precs i preguntes.

Scroll to Top