Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0016-2021 (14-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compte general 2020.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior sobre límit despesa financera.
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre pressupost Corporació i plantilla personal 2022.

Scroll to Top