Plenari Ordinari Ajuntament d’altea 0014-2021 (4-novembre-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació de Crèdit
3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre concessió compatibilitat
4.- Aprovació, si escau, modificació de crèdit.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2122 al 2550/2021).
Donar compte Resolució 2637/2021 sobre nomenament Alcalde Accidental.
Donar compte seguiment pla ajust 3 T/2021
Donar compte període mitjà de pagament i morositat 3 T/2021
Donar compte cost efectiu servicis 2020

Precs i preguntes.

Scroll to Top