Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2021 (30-setembre-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborranys actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre modificació contracte enllumenat públic.
3.- Aprovació inicial, si escau, dictamen Comissió d’Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre designació dies festius locals 2022
4.- Aprovació, si escau, moció designació dia del comerç local.
5.- Aprovació, si procedeix, modificació pressupostària.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1885 al 2121/2021).

Precs i preguntes.

Scroll to Top