Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2016 (1-desembre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (27.10.2016).
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre nomenament jutge de pau substitut (4525/2016).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre adhesions al Consell Municipal de Comerç i Turisme (5719/2016).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre felicitacions a estudiants (5725/2016).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa hisenda, especial de comptes i règim interior sobre proposta per a instar al Govern de la Nació a eliminar la taxa de reposició d’efectius en la funció pública (5772/2016).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social sobre moció per una Llei urgent de vivenda en la Comunitat Valenciana que resolga els problemes de l’emergència habitacional(5557/2016)

DESPATX EXTRAORDINARI: Aprovació, si procedeix, moció conjunta sobre eliminació violència contra les dones (5830/2016).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes sobre període mig de pagament 3 T/2016 (5321/2016) i (1958/2016)Donar compte informe Intervenció sobre cost efectiu servicis 2015 (5327/2015)
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1798 a 1999/2016).

Precs i preguntes

Scroll to Top