Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2016 (27-d’octubre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre desafectació i cessió gratuïta al municipi de terrenys declarats innecessaris amb la finalitat d’incorporar-los al domini públic municipal.
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures, medi ambient, comerç i turisme sobre desestimació sol·licitud d’Aigües Potables de Bernia SL per a modificació tarifa suministre aigua urbanització El Áramo.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança fiscal taxa prestació servei recollida, transferència i tractament de RSU.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre concertació operació préstec.

DESPATX EXTRAORDINARI:
Aprovació definitiva, si escau, estudi de detall, d’ordenació de volums de la Fase I – Urlisa III P.P. El Áramo.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1607 a 1797/2016)

Precs i preguntes.

Scroll to Top