Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0014-2016 (12-desembre-2016)

Plenari Extraordinari 14/2016 de 12 de desembre de 2016

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Compte General 2015 (Exp. 672/16).
2.- Aprovació, si procedeix, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Llímit despessa no Financiera Pressupost 2017 (Exp. 5884/16)..
3.- Aprovació, si procedeix, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Pressupost General Corporació y Plantilla de Personal 2017 (Exp. 5720/16).

Scroll to Top