Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2018 (29-novembre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme, sobre moció felicitació estudiants  premi extraordinari ESO (5834/2018)
3.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre compte general corporació 2017 (764/2018).
4.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió informativa de benestar social sobre moció 25 de novembre dia internacional per l’eliminació de la violencia contra les dones (5917/2018)
5.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre  moció Grup Municipal Cipal elaboració estudis economics (5409/2018)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar  compte resolucions  Alcaldia   des  d’última sessió plenaria ordinaria  (del 2037 al 2319/ 2018)
Donar compte Decret 2358/2018
Donar compte pla ajust 3 T/2018 (3346/2013)
Donar   compte   pla   de   pagaments   proveïdors   i morositat 3 T/2018 (2121/2018)

Precs i preguntes

Scroll to Top