Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2019 (3-gener-2019)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTORIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre límit de gasto no financer 2019 (6313/2018)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre pressupost 2019 i plantilla personal (6313/2018)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre modificació puntual RPT (3822/2018)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre reglament control intern (5246/2018)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre adhesió central contractació FEMP (6526/2018)
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, sanitat, igualtat i participació ciutadana sobre prorroga II Pla Municipal Drogodependencies 2014/2018 (6383/2018)
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre actuació projecte millores accessibilitat centre docent en CEIP Garganes (1862/2018)
9.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, comer; i turisme sobre actuació projecte accessibilitat i millora adaptació aula infantil 2 anys en centre docent El Blanquinal (1404/2018)
10.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre actuació projecte reparació integral sostre i adequació mur aigües pluvials IES Altaia (1403/2018)
11.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, comer; i turisme sobre actuació projecte millora accessibilitat a centre docent CEIP Altea la Vella Altaia (1863/2018)
12.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre remissió Ministeri Transició Energetica Projecte del Passeig del Mediterrani (6571/2018)
13.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre recolzament sector citrícola (6609/2018)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenaria ordinaria (del 2320 al 2632/2018)

Precs i preguntes.

Scroll to Top