Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2018 (25-d’octubre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdits (158/2013).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre fraccionament pagament devolució ingressos a Altea Futura SA (5382/2017).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre adopció règim fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics a partir 01.01.2019 (5245/2018)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació reglament control intern (5246/2018).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa benestar social sobre aprovació conveni col·laboració (4287/2018).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa urbanisme sobre modificació Pla General ampliació cementeri (3868/2016)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1837 al 2036/ 2018).
Donar compte cost efectiu servicis 2017 (5327/2015)

Precs i preguntes

Scroll to Top