Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2017 (2-novembre-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Presa possessió Regidora Grup Municipal Compromís
2.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació ordenança fiscal reguladora taxa servici domiciliària d’aigua i clavegueram
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció recolzament forces i cossos de seguretat de l’Estat
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció implantació taxa turística
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme sobre adhesió Consell Municipal de Turisme
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme sobre adhesió codi ètic turisme valencià.
8.- Aprovació, si procedeix, adhesió Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa.
9.- Aprovació, si procedeix, adhesió Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1576 a 1761/2017).
Donar compte Decrets Alcaldia Presidència 1775/2017 sobre modificació Comissions Informatives
Donar compte de l’informe d’Intervenció avaluació 3 T/2017 sobre pla d’ajust
Donar compte informe morositat 3 T/2017

Precs i preguntes

Scroll to Top