Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2016 (6-d’octubre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior .
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre bonificació ICIO.
3.- Aprovació, si escau, dictàmens comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre nomenaments Consell Local de Comerç i Turisme.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre acceptació donació obra pictòrica.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre posada a disposició Consellería solar i edifici escola infantil.
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre festes locals 2017.
7.- Aprovació, si escau, canvio finalitat fons contingència.
8.- Aprovació, si escau, modificació de crèdits 27/2016.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1420 a 1606/2016)

Precs i preguntes

Scroll to Top