Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2017 (28-setembre-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Presa coneixement renúncia Regidora Grup Municipal Compromís.
2.- Aprovació, si procedeix, presa possessió Regidor Grup Municipal Popular.
3.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions modificació bases execució pressupost 2017.
5.- Aprovació, si procedeix, moció Grup Municipal Cipal sobre ocupació via pública.
6.- Aprovació, si procedeix, desafectació bé domini públic.
7.- Aprovació, si procedeix, cessió dret superfície vivendes CEAM.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1417 a 1575/2017).
Donar compte Decret de l’Alcaldia Presidència número 1439/2017 composició Comissions Informatives

Precs i preguntes

Scroll to Top