Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2016 (1-setembre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (04.08.2016 i 12.08.2016).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa infraestructures i medi ambient sobre desestimació desequilibri econòmic pàrquing subterrani.
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre modificació estatuts consorci residus.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre cessió a Iberdrola solc dotacional.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre ratificació resolució 1490/2016.
6.- Aprovació, si escau, modificació bases execució pressuposat municipal 2016

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1212 a 1419/2016)

Precs i preguntes

Scroll to Top