Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2015 (27-agost-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (30.07.2015).
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre proposta festes locals 2016 (3960/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre adhesió fons impuls econòmic (4040/2015).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa infrastructures i medi ambient sobre cessió domini públic municipal (879/2014).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte decrets des de l’última sessió plenària ordinària (del 1182 al 1300/2015).

Precs i preguntes.

Scroll to Top