Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2015 (1-octubre-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (27.08.2015).
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària 39/2015 (407/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventari bens i drets a 31.12.2010 (5402/2014).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre obra menor Pda L’Olla 126-bis (5732/2014).
5.- Aprovació, si procedeix dictamen comissió informativa de benestar social e igualtat sobre moció referent al repunt d’assassinats masclistes ocorreguts en els últims mesos (4648/2015).
6.- Aprovació si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social e igualtat sobre moció relativa a les noves mesures que deuen aprovar-se pel dret a l’habitatge i la millora de les condicions de vida de les famílies (4649/2015).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre moció per a garantir la gratuïtat dels llibres de text en l’educació obligatòria (4702/15)
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa, d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre moció relativa a la subvenció de llibres de text (4704/15).
9.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa, d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre moció en defensa del districte únic per a l’elecció del centre escolar en tota la Comunitat Valenciana (4703/15).
10.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social i igualtat, sobre moció relativa a la crisi migratòria i a la situació dels refugiats que arriben a Europa (4713/15).
11.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social i igualtat, sobre moció sol·licitud Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de l’ampliació de l’Hospital Marina Baixa (4714/15)
12.- Ratificació, si procedeix, acord JGL de data 23.09.2015 sol·licitud subvenció (214/2012).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte decrets des de l’última sessió plenària ordinària (del 1301 al 1559/2015).

Precs i preguntes.

Scroll to Top