Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2021 (5-agost-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborranys actes sessions anteriors.
2.- Presa de possessió de Regidor del Grup Municipal Popular (2945/2021)
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre Conveni Col·laboració amb UA i UMH Càtedra d’Economia Blava (3811/21).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació ciutadana sobre Moció grup Municipal Popular per a instar a la Generalitat Valenciana a retirar l’esborrany del Decret Estructura i Organització del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències.(4025/21)
5.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió d’Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció presentada per Grup Municipal Popular sobre sol·licitud baixada IVA perruqueries, barberies i centres d’Estètica(4029/21)
6.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació de Crèdit 36 (34/21).
7.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació de Crèdit 37 (34/21).
8.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre ROM definitiu incloses les al·legacions admeses (1991/21)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1334 al 1644/2021).

Precs i preguntes.

Scroll to Top