Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011/2021 (27-agost-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre obres gimnàs i cafeteria poliesportiu municipal (4236/2021).
3.- Aprovació inicial, si escau, dictamen Comissió d’Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre ordenança fiscal reguladores drets d’examen (3265/2021)
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre revisió d’ofici acords concessió aparcaments públics (5956/2021).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compromís dotació pressupostària (2619/2021).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre nova sol·licitud declaració festes patronals com interès turístic autonòmic (1450/2021)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1645 al 1884/2021).
Donar compte resolució 1927/2021 sobre substitució Alcaldia.

Precs i preguntes.

Scroll to Top