Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2020 (29-octubre-2020)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular defensa de l’ordenament constitucional (5198/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Equip de Govern sobre Fons Cooperació Municipal (5262/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre felicitació individual Policia Local (4640/2020).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre felicitacions públiques (4640/2020).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre ratificació acord JGL sol·licitud subvenció (3078/2020).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Urbanisme sobre sol·licitud cessió tram CN-332 (5246/2020)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1849 al 2078/2020.
Donar compte contestacions preguntes realitzades en sessió plenària (4749/2020)

Precs i preguntes.

Scroll to Top