Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2020 (3-desembre-2020)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre felicitació alumnes premi extraordinari rendiment acadèmic (5741/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre límit de despesa no financera (5749/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre pressupost de la Corporació i plantilla de personal 2021 (5749/2020).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre declaració institucional 25 de novembre dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones (5737/2020).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre pròrroga Pla d’Igualtat (1641/2017).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre ratificació acord JGL compromisos Pacte dels Alcaldes (2215/2017).
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inventari bens i drets Corporació 2015 (5503/2020).
9.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre moció Grup Municipal Popular per a dotar les aules de centres educatius de purificadors d’aire (5933/2020).
10.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular reducció IVA mascaretes i altres productes sanitaris (5328/2020).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 2079 al 2361/2020.
Donar compte Resolució 2633/2020 sobre substitució Alcaldia.
Donar compte seguiment pla ajustament 3 T/2020 (3346/2013).
Donar compte període mitjà de pagament i morositat 3 T/2020 (2090/2020)

Precs i preguntes.

Scroll to Top