Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2020 (1-octubre-2020)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre sol·licitud compatibilitat personal Conservatori (4126/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre aprovació conveni (4253/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre designació festes locals 2021 (4514/2020).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular sobre Ràdio Altea (4765/2020).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular sobre el torn de Precs i Preguntes (4770/2020).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1650 al 1848/2020.

Precs i preguntes.

Scroll to Top