Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2019 (28-juny-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió constitutiva.
2.- Donar compte de la composició dels Grups Polítics Municipals i els seus Portaveus.
3.- Aprovació, si escau, periodicitat de les sessions plenàries.
4.- Aprovació, si escau, creació Comissions Informatives.
5.- Aprovació, si escau, determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.
6.- Aprovació, si escau, determinació del règim de dedicacions, retribucions i dietes per assistència a òrgans col·legiats, dels membres de la Corporació.
7.- Aprovació, si escau, proposada assignació dotació econòmica als Grups Polítics Municipals.
8.- Donar compte Decret Alcaldia sobre nomenament Tinences Alcaldia.
9.- Donar compte Decrets Alcaldia sobre nomenament membres Junta Govern Local i les seves delegacions.
10.- Donar compte Decrets Alcaldia sobre delegacions a Regidors/as.

Scroll to Top